เรื่อง : จำนวนเชิงซ้อน
วีดีโอ : 9
แบบฝึกหัด : 9
2
สมการจำนวนเชิงซ้อน
4
รากของสมการพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง
5
กราฟของจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นคำตอบของสมการ