เรื่อง : ฟิสิกส์อะตอม
วีดีโอ : 5
แบบฝึกหัด : 5
1
อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม