เรื่อง : จำนวนจริง
วีดีโอ : 3
แบบฝึกหัด : 3
1
ระบบจำนวนและการดำเนินการ
2
สมการการหารและทฤษฎีเศษ
3
ผลบวกรากและผลคูณราก