เรื่อง : จำนวนเชิงซ้อน
วีดีโอ : 2
แบบฝึกหัด : 2
2
จำนวนเชิงซ้อนกับกราฟภาคตัดกรวย