เกณฑ์การตัดสินผลเข้าค่าย 1 สอวน. ของแต่ละศูนย์สอบ
สอวน.
profile
พี่เซียนจ๋อ
2023-05-21

ศูนย์ สอวน. ส่วนกรุงเทพมหานคร

การตัดสินผล โดยให้ถือเกณฑ์การตัดสิน เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 1. คะแนนสอบที่ผู้สมัครสอบสอบได้ในสาขาวิชานั้น ๆ ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกก่อน

 2. อันดับความสำคัญของสาขาวิชานั้น ๆ ที่ผู้สมัครสอบเลือก ผู้ที่เลือกอันดับความสำคัญของสาขาวิชานั้น ๆ สูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อน ผู้สมัครสอบที่เลือกไม่เข้าอบรม จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมในทุกกรณี และจะไม่สามารถร้องขอให้แก้ไขได้ในภายหลัง

 3. อันดับความสำคัญของศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ ที่ผู้สมัครสอบเลือก ผู้ที่เลือกอันดับความสำคัญของศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ สูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ ก่อน

ในกรณีที่ผลการตัดสินจากข้อ 1. 2. และ 3. เท่ากันทุกประการ จะใช้เกณฑ์การตัดสิน เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 1. วันและเวลาที่ชำระเงิน ผู้ที่ชำระเงินก่อน จะได้รับการคัดเลือกก่อน

 2. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบครั้งสุดท้าย ผู้สมัครสอบที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบครั้งสุดท้ายก่อน จะได้รับการคัดเลือกก่อน

 3. กรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์วิชาในการเรียกผู้สมัครสอบเข้าอบรมเพิ่ม โดยพิจารณาจากผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญอันดับที่ 1 ในวิชาที่สมัครสอบไว้เท่านั้น

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การคัดเลือก จะพิจารณาดังนี้

 1. พิจารณาจากคะแนนสูงสุดของแต่ละวิชา โดยเรียงจากมากไปน้อย

 2. กรณีที่นักเรียนเลือกสอบ 2 อันดับ และได้คะแนนสอบเป็นตัวจริงทั้ง 2 อันดับ จะพิจารณา ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากวิชาที่นักเรียนเลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น

 3. กรณีที่นักเรียนเลือกสอบ 2 อันดับ โดยวิชาที่นักเรียนเลือกสอบเป็นอันดับที่ 1 ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวจริง และวิชาที่นักเรียนเลือกสอบเป็นอันดับที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง จะพิจารณาประกาศ รายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากวิชาที่นักเรียนเลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น

 4. กรณีที่นักเรียนเลือกสอบ 2 อันดับ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองทั้ง 2 อันดับ จะพิจารณา ประกาศรายชื่อเป็นตัวสำรองทั้ง 2 อันดับ ทั้งนี้ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะติดต่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการตามลำดับเป็นรายบุคคล

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การตัดสินผล โดยให้ถือเกณฑ์การตัดสิน เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาจากคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขา โดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อย

 2. กรณีของผู้สมัครสอบ 2 สาขา และได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 สาขา จะพิจารณาจากสาขาที่ผู้สมัครสอบ เลือกเป็นอันดับที่ 1

 3. หากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าค่ายฝึกอบรม หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ ศูนย์ สอวน. แล้วนั้น จะเรียกลำดับสำรองต่อไปทันท