my-chat

นโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขาย

(แก้ไขล่าสุด เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564)

นโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ www.monkeyeveryday.com (“บริการ”) อันเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้ใช้”) อีกฝ่ายหนึ่ง

ภายใต้การใช้บริการ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของตน (“บัญชีผู้ใช้”) เพื่อใช้บริการ อาทิ การเข้าชมวิดิโอการเรียนการสอน เข้าถึงเอกสารประกอบการเรียน เข้าถึงการทดสอบ หรือการประเมินผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ หรือบริการอื่น ๆ

เมื่อผู้ใช้ได้มีการชำระเงินค่าบริการ ค่าสมาชิก หรือค่าอื่นใด ที่ผู้ใช้ต้องการชำระ เพื่อเข้าถึงการบริการในรูปแบบต่าง ๆ นี้ หรือมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทเป็นผู้จัด ทางบริษัทถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน และทำความเข้าใจนโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว อีกทั้งการกระทำดังกล่าวนี้ ถือว่าผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้แล้ว

I. การชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน

การเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการ (subscription member) บริษัทจะคิดค่าบริการกับผู้ใช้ตามรูปแบบการชำระค่าบริการ (Package หรือแพ็กเกจ) ที่ผู้ใช้เลือก ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะเป็นค่าบริการล่วงหน้า โดยผู้ใช้จะต้องชำระเงินกับผู้ให้บริการรับชำระเงิน ทั้งนี้การเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการนี้ จะเป็นการบริการรูปแบบต่ออายุอัตโนมัติ ตามแพ็กเกจ ที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ จนกว่าจะผู้ใช้จะเปลี่ยนรูปแบบชำระค่าบริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ

- ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เลือกแพ็กเกจแบบ 3 เดือน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนเทียบเท่าค่าบริการ 3 เดือน และผู้ใช้จะถูกเก็บค่าบริการครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งคือระยะเวลา 3 เดือนถัดไป ในจำนวนเงินเท่าเดิมทันที โดยอัตโนมัติ และรอบการชำระเงินจะชำระทุก ๆ 3 เดือนเช่นนี้ ตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือก จนกว่าจะผู้ใช้จะเปลี่ยนแพ็กเกจ หรือยกเลิกการใช้บริการ

วิธีการชำระเงิน ผู้ใช้จะต้องชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินของผู้ให้บริการรับชำระเงินที่บริษัทได้มีนิติสัมพันธ์ไว้ โดยเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันตัวตน หรือผ่านการตรวจสอบตัวตนโดยผู้ให้บริการับชำระเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากการเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการและเลือกจ่ายค่าบริการตามรูปแบบชำระค่าบริการ เป็นการบริการที่มีการต่ออายุอัตโนมัติ ดังนี้การชำระเงินในครั้งถัดไป หลังจากครั้งแรก ค่าบริการจะถูกหักจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ผู้ใช้ในการชำระเงินครั้งแรกกับผู้ให้บริการรับชำระเงิน โดยค่าบริการจะถูกหักอัตโนมัติ เวลา 9.00 นาฬิกา ณ วันที่ครบกำหนดต่ออายุ ตามรูปแบบการชำระค่าบริการที่ผู้ใช้เลือก

ภายหลังทางบริษัทได้รับชำระเงินค่าบริการเรียบร้อย ทั้งการชำระเงินครั้งแรกเมื่อเลือก Package หรือเมื่อเปลี่ยน package และครั้งถัดไป ผู้ใช้จะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพื่อการยืนยันการชำระเงินดังกล่าว

II. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระค่าบริการ (Package)

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระค่าบริการ หรือ แพ็กเกจ (Package) ขณะที่ยังเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการในรูปแบบการชำระค่าบริการหนึ่ง ๆ ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลในรอบการชำระเงินถัดไปเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อแพ็กเกจที่ผู้ใช้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว และการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนี้จะต้องเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันก่อนวันที่ค่าบริการถูกเก็บอัตโนมัติ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจในช่วงเวลาเที่ยงคืน (0.00 นาฬิกา) ถึง 9.00 นาฬิกาของวันที่ค่าบริการถูกจัดเก็บอัตโนมัติได้

อนึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลการชำระเงิน ทั้งข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือข้อมูลยืนยันตัวตนแก่ผู้ให้บริการชำระเงินใหม่อีกครั้งหนึ่ง และค่าบริการตามแพ็คเกจใหม่จะถูกเก็บแบบอัตโนมัติ หลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของแพ็กเกจอันเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการต่ออายุสมาชิกแบบเสียค่าบริการทันที ในรูปแบบตามแพ็คเกจใหม่

- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ เช่น ผู้ใช้สมัครและเลือกชำระค่าบริการรูปแบบจ่ายทุก 3 เดือน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ในวันที่ 1 พฤษภาคมจะเป็นการชำระเงินครั้งที่หนึ่ง และค่าบริการจะถูกเก็บอัตโนมัติในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 แต่หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการชำระค่าบริการ ผู้ใช้จะต้องกดเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินก่อนเวลา 23:59 นาฬิกาของวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และหากกรณีปรากฏว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ใช้ ผู้ใช้สามารถกดเปลี่ยนได้ทันทีแต่แพ็กเกจอันใหม่จะถูกเก็บค่าบริการอัตโนมัติและมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของแพ็กเกจเก่าเท่านั้น

นอกจากนี้ หากมีการกดเลือกเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่แตกต่างกันมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะเลือกการเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งสุดท้ายมาเป็นแพ็กเกจที่ผู้ใช้จะได้ใช้บริการในครั้งถัดไป หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของแพ็กเกจที่ใช้อยู่ และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้ว แต่แพ็กเกจใหม่ยังไม่ถูกนำมาคิดค่าบริการ เนื่องจากยังไม่ถึงวันที่แพ็กเกจแรกสิ้นสุด ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกเปลี่ยนกลับมาเป็นแพ็กเกจเดิม อันเป็นแพ็กเกจเดียวกับที่ใช้อยู่ได้อีก

- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลายครั้ง เช่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้สมัครแพ็กเกจ 3 เดือน และในวันที่ 1 มิถุนาคม 2564 ผู้ใช้เปลี่ยนแพ็กเกจที่จะใช้ในครั้งถัดไปเป็นแพ็กเกจ 1 เดือน แพ็กเกจ 3 เดือนจะยังคงมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 แพ็กเกจ 1 เดือนถึงจะถูกเก็บค่าบริการ และนับเป็นวันเริ่มอายุของแพ็กเกจ 1 เดือน แต่ทว่าหากในช่วงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม ผู้ใช้จะไม่สามารถกดแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นแพ็กเกจ 3 เดือนได้ เนื่องการยังอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการตามแพ็กเกจ 3 เดือนอยู่

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระค่าบริการในกรณีอื่น ๆ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระค่าบริการในวิธีการ หรือกรณีอื่นได้

III. การคืนเงิน และยกเลิกการบริการ

หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการ ผู้ใช้จะต้องยกเลิกการใช้บริการเป็นเวลา 1 วันก่อนวันที่ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บตามอัตโนมัติ (ก่อนเวลา 23.59 ของวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของแพ็กเกจที่ใช้อยู่) บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการ หรือคืนค่าบริการในรูปแบบอื่น

หลังจากผู้ใช้ยกเลิกบริการแล้ว ผู้ใช้จะยังเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการ และเข้าถึงบริการ จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้บริการได้ตามแพ็กเกจที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

นอกจากนี้ หากผู้ใช้ยกเลิกการบริการไปแล้ว แต่ยังไม่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกแบบเสียค่าบริการ ผู้ใช้จะยังไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเดิม เพื่อต่ออายุบริการได้ จนกว่าถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้ยกเลิกไป

IV. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

หากผู้ใช้ต้องการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือแคมเปญ (Campaign) ทางการตลาด ผู้ใช้รับรองว่าอ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย หรือแต่ละแคมเปญที่ผู้ใช้ได้เข้าร่วมนั้น

หากรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

หากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ ในฐานะผู้เข้าร่วมโดยตรง บริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินกว่าค่าบริการตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้ได้ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ใช้เสียหายเนื่องจากดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือเข้าร่วมแคมเปญนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ เพื่อการดำเนินการดังกล่าว เช่น บริษัทมีรายการส่งเสริมการขาย โดยการยกเว้นค่าบริการเป็นเวลา 1 ปี สำหรับบุคคลที่มีผลโหวตมากที่สุด และผู้ใช้ได้ไปจ้างบุคคลภายนอกให้มาช่วยเหลือในการโหวต การจ้างและเสียทรัพย์ของผู้ใช้ดังกล่าว บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้

V. ติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ที่

บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 5 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 45

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร : 094 903 2323

อีเมล์ : support@monkeyeveryday.com

บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จํากัด

(สำนักงานใหญ่)

5 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

094 903 2323

MonkeyEveryday Learning Space

215 ชั้น 10 อาคารสยามสเคป ตำแหน่งห้อง 1006 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

094 903 2323

support@monkeyeveryday.com

Terms of use | Privacy Policy | Payment and Promotion Policy

Copyright © 2021 Monkey Everyday Co., Ltd. All rights reserved