เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

(แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ www.monkeyeveryday.com ของบริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จำกัด (“บริการ”) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้ใช้”) อีกฝ่ายหนึ่ง

ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสมัครเรียน เข้าชมวิดิโอการสอน เข้าถึงเอกสารประกอบการเรียน เข้าถึงแบบทดสอบการเรียน หรือการประเมินผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เข้าถึงการจัดแผนการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามหรือซื้อสินค้าบริการรูปแบบอื่น

เมื่อผู้ใช้ได้เข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการสมัครสมาชิก หรือการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน ทางบริษัทถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว และการใช้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ รวมถึงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทุกประการ

ในกรณีที่ผู้ใช้ยังอยู่ในฐานะผู้เยาว์ตามกฎหมาย ได้แก่ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี และบุคคลที่มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปีโดยยังไม่สมรส การใช้บริการของบริษัท ทั้งการดำเนินการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เข้าถึง หรือรับบริการใด ๆ จากการบริการนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้ ก่อนเข้าใช้บริการนี้ หรือการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการนี้ บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ยินยอมให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้ระหว่างการใช้บริการทั้งหมด

I. การใช้บริการในฐานะสมาชิก

ในการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ด้วยการกรอกข้อมูลของผู้ใช้อย่างครบถ้วน ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา และข้อมูลบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้กดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแล้วนั้น ผู้ใช้จะได้บัญชีผู้ใช้งานในการรับบริการของบริษัทนี้ (“บัญชีผู้ใช้”) คำสั่ง หรือคำร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ผ่านบัญชีผู้ใช้งานถือว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง และสมบูรณ์จากผู้ใช้

การใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้นี้ ผู้ใช้มีหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีหน้าที่รักษาความลับของตนเองเอง รวมถึงการไม่นำบัญชีผู้ใช้ของตนไปให้ผู้อื่นใช้โดยมิชอบ

หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้ (user ID) ได้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อการใช้บริการได้เท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการใช้ชื่อบัญชี (user ID) ใหม่ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้เดิม อีกทั้งการบริการที่ได้ชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถโอนย้ายไปยังบัญชีผู้ใช้งานใหม่ หรือบัญชีผู้ใช้งานอื่นได้

สิทธิการใช้บริการ และประโยชน์อื่น ๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ไม่สามารถโอน เช่า หรือขายให้แก่ผู้อื่นได้

II. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้แก่บริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฎหมาย และเป็นไปตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ด้วย

III. การใช้บริการ

ผู้ใช้ตกลงใช้บริการของบริษัท และจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. กระทำ หรือใช้ หรือสนับสนุน การฝ่าฝืนต่อสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศที่บังคับใช้ในการใช้บริการ
  2. การจำหน่าย เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ มอบสิทธิ หรือโอนสิทธิการใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้งานของตนเองบุคคลอื่น ไม่ว่ากระทำด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ
  3. การแจกจ่าย แบ่งปัน หรือร่วมกันใช้บริการกับบุคคลอื่น รวมถึงการโอนบัญชีผู้ใช้งาน การโอนสิทธิเข้าถึงการบริการ หรือการโอนความเป็นสมาชิกของตนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อเข้าใช้บริการ
  4. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท รวมถึงไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของการบริการของบริษัทนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
  5. การคัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำลาย ขโมยข้อมูล ใช้วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือขัดขวางบริการของบริษัท รวมถึงการใช้วิธีการดึงข้อมูล (scraping) ใช้สไปเดอร์ (spider) ใช้อินเตอร์เน็ตบอต (Internet bot) หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เข้าไปในการบริการของบริษัท
  6. การปล่อย อัพโหลด ส่ง หรือโพสต์ข้อมูลที่มีไวรัส (virus) โทรจัน (Trojun) วอร์ม (worm) สปายแวร์ (spyware) โค้ด (computer code) scrape ไฟล์ (file) หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผล รบกวน หรือเข้าไปควบคุมการให้บริการของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่
  7. การบิดเบือนข้อมูล หรือ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันเสื่อมเสียชื่อเสียง
  8. การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาแสดงออกถึงความรุนแรง ความคุกคามทางเพศ ลามก หรือการเลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง สถานภาพทางสังคม หรือสมาชิกภาพทางสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย เดือดร้อน หรือเสียหายจากเนื้อหาที่ผู้ใช้เผยแพร่ เช่น เนื้อหาลามกที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  9. การกระทำ ใช้ หรือสนับสนุน กระทำอาชญากรรม ฉ้อโกง หรือฟอกเงินทุกรูปแบบ

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่า หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้กระทำไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลจากการฝ่าฝืนดังกล่าว หรือระงับการใช้บริการ หรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือดำเนินการทางกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควร

IV. ทรัพย์สินทางปัญญา

ห้ามผู้ใช้ หรือบุคคลใด ๆ คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา แจกจ่าย ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือใช้ประโยชน์อื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท อันได้แก่ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา วิดิโอ เอกสารการเรียน เฉลย เครื่องหมายทางการค้าและบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

V. การชำระค่าบริการ การเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการ และการยกเลิกบริการ

บริษัทเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในรูปแบบการชำระค่าบริการ (Package) ที่ต่างกัน ผู้ใช้สามารถเลือก และชำระเงินแบบต่ออายุอัตโนมัติ ตามรูปแบบการชำระค่าบริการที่ผู้ใช้เลือกใช้กับผู้ให้บริการรับชำระเงิน ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระค่าบริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการชำระค่าบริการ หรือยกเลิกการใช้บริการเป็นเวลา 1 วันก่อนถึงวันชำระบริการตามอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรากฎที่ “นโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขาย” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อในการใช้บริการฉบับนี้ด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ ยกเลิกการบริการ หรือคืนค่าบริการในกรณีอื่น

VI. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้รับรองว่าจะอ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายทุกครั้ง เมื่อผู้ใช้ได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และตามเงื่อนไขที่ปรากฎที่ “นโยบายการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขาย” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

VII. คำรับรองและความรับผิดของผู้ใช้

ผู้ใช้ให้คำรับรองว่าผู้ใช้ได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ค่าบริการ ตลอดจนรายละเอียดของการบริการ ก่อนสมัครเป็นสมาชิก หรือก่อนชำระเงินเพื่อใช้บริการนี้แล้ว

ในกรณีที่ผู้ใช้ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงและรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้ ก่อนลงทะเบียนเรียน หรือก่อนชำระค่าบริการนี้แล้ว บริษัทจะถือว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้ได้ยินยอมให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการแล้ว และจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการของผู้ใช้ในระหว่างใช้บริการของบริษัททั้งหมด

ทั้งนี้ผู้ใช้ตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือข้อเรียกร้องประการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้ หากการใช้บริการนั้นเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ

VIII. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระเพื่อใช้บริการเท่านั้น

IX. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร อันเป็นดุลพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีการแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ผู้ใช้มีหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้อยู่เสมอ

อนึ่ง หากผู้ใช้มีการใช้บริการหลังจากการแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการฉบับใหม่ ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้แจ้งไปอย่างไม่มีเงื่อนไข และผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการทุกประการ โดยจะอ้างเหตุว่าไม่ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้

X. การเป็นโมฆะของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าการโมฆะในข้อกำหนดนั้น ๆ ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้ออื่น ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ อีกทั้งยังสามารถบังคับใช้ต่อไปได้

XI. กฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากการบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

XII. การร้องเรียน และการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการละเมิดสิทธิ มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ที่

บริษัท มังกี้เอเวอรี่เดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 5 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 45
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทร : 094 903 2323
อีเมล์ : [email protected]