รวมทุกข้อมูล สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ
สอบเข้าม.1
สอบเข้ารร.รัฐแข่งขันสูง
สอบเข้ารร.ชั้นนำ
สวนกุหลาบ
สามเสน
สาธิตปทุมวัน
รร.ประจำจังหวัด
profile
พี่เซียนจ๋อ
2024-01-27

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 รวมถึงผู้ปกครองที่ช่วยเตรียมตัวให้ลูก ๆ และไม่รู้จะศึกษาข้อมูลจากแหล่งไหน ในบทความนี้พี่จ๋อได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้ไว้ให้แล้ว ไปดูกันเลยยยย…

1. ประเภทของห้องเรียน

น้อง ๆ ที่อยู่ป.6 ก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมล่า ว่าประเภทของห้องเรียนคืออะไร ระดับชั้นประถมที่เราเรียนอยู่ก็ไม่เห็นจะมีห้องเรียนหลายประเภทเลยนี่นาาา พี่จ๋อจะเล่าให้ฟังครับ!

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของบางโรงเรียนจะมีประเภทห้องเรียนที่ต่างกันไป โดยทุกโรงเรียนจะมีห้องเรียนที่เรียกว่า “ห้องเรียนปกติ” และบางโรงเรียนจะมีห้องเรียนที่เรียกว่า “ห้องเรียนพิเศษ” ซึ่งหมายถึงห้องเรียนที่มีรูปแบบการเรียนที่เข้มข้นกว่าห้องเรียนปกติ และมีรูปแบบการสอนที่ต่างจากห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษแบ่งได้เป็นหลายแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับโรงเรียน แต่รูปแบบที่มีให้เห็นบ่อย ๆ เช่น

 1. ห้องเรียน EP (English Program) - เป็นห้องเรียนที่มีรูปแบบการสอนในบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (วิชาที่ยกเว้น เช่น ภาษาไทย, สังคมศึกษา) โดยยังเป็นการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบบเดียวกับห้องเรียนปกติ (หมายเหตุ: บางโรงเรียนอาจมีห้องเรียนรูปแบบ MEP (Mini English Program) ซึ่งต่างจากห้องเรียน EP ตรงที่จะมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพียง 3 วิชาหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเท่านั้น และบางโรงเรียนอาจมีห้องเรียนรูปแบบ IEP (Intensive English Program) ซึ่งจะเป็นห้องเรียนที่เน้นเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ส่วนวิชาอื่น ๆ ยังมีการสอนเป็นภาษาไทย)

 2. ห้องเรียน Gifted - เป็นห้องเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นกว่าห้องเรียนปกติ (หน่วยกิตเยอะกว่า และอาจมีวิชาที่ต้องเรียนเยอะกว่า เช่น การวิจัย หรือการทำโครงงาน) บางโรงเรียนมีการสอนสองรายวิชานี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย แต่ยังอยู่ในหลักสูตรและแบบเรียนของสสวท. (ห้องเรียน Gifted อาจมีชื่อเรียกได้หลายแบบ เช่น ห้อง Gifted วิทย์-คณิต, ห้อง SM (Sci-Math), ห้อง MSEP, ห้อง ESC หรือห้อง GATE ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น)

2. กำหนดการสอบ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดสพฐ. ในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน โดยสำหรับปี 2567 นี้มีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดการ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ
รับสมัคร 10 - 14 ก.พ. 2567 9 - 13 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก 18 ก.พ. 2567 23 มี.ค. 2567
ประกาศผล ภายใน 6 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567
รายงานตัว ภายใน 6 มี.ค. 2567 30 มี.ค. 2567
มอบตัว ภายใน 6 มี.ค. 2567 30 มี.ค. 2567

ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพฐ. พี่จ๋อแนะนำให้ตรวจสอบกำหนดการสอบกับทางโรงเรียนที่น้อง ๆ อยากเข้าอีกทีน้าาาา

3. เนื้อหาที่ออกสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบแต่ละวิชา โดยปกติแต่ละโรงเรียนจะออกข้อสอบโดยอิงจากเนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นหลัก โดยอาจมีการนำเนื้อหาระดับประถมต้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำถามได้ด้วยแหละ!

ข้อสอบที่ใช้สอบหลัก ๆ จะมี 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบสำหรับห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทห้องเรียนและแผนการเรียนของแต่ละโรงเรียน

พี่จ๋อขอแอบบอกว่าา.. ข้อสอบสำหรับห้องเรียนพิเศษอาจจะมีความยากกว่าข้อสอบสำหรับห้องเรียนปกติ และอาจไม่ได้สอบครบทั้ง 5 วิชา โดยส่วนใหญ่จะมีการ สอบแค่ 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนน้าาา

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมสอบเข้าม.1 สามารถดูเนื้อหาที่ออกสอบเข้าม.1 บ่อย ๆ ได้จากด้านล่างนี้เล้ย!

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย: วิชาคณิตศาสตร์สอบเข้าม.1

 • การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
 • เศษส่วนและทศนิยม
 • อัตราส่วนและร้อยละ
 • แบบรูปและความสัมพันธ์
 • เวลา, น้ำหนัก, ความยาว, ความจุ
 • มุมและเส้นขนาน
 • สามเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม / วงกลม
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง และกราฟเส้น

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย: วิชาภาษาไทยสอบเข้าม.1

 • การอ่าน

  • การอ่านจับใจความ/วิเคราะห์ข้อความจากเรื่องที่อ่าน, บทร้อยแก้ว-บทร้อยกรอง, แผนผัง-แผนภูมิ
  • ความหมายโดยนัย, การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
 • การเขียน

  • การเขียนจดหมายส่วนตัว, จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ, จดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
  • การเขียนเรียงความและย่อความ
 • การฟัง การดู และการพูด

  • การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
  • วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
 • หลักการใช้ภาษาไทย

  • การอ่านและการสะกดคำ
  • ชนิดของคำ (คำควบกล้ำ, คำประสม, คำซ้อน)
  • หน้าที่ และความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ
  • ส่วนประกอบและลักษณะของประโยค (ประโยคสามัญ, ประโยคซ้อน)
  • การเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
  • ฉันทลักษณ์ (กาพย์, โคลง, กลอน, ฉันท์)
  • ความหมายของสำนวน และวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
  • คำราชาศัพท์
  • คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
  • คำที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
 • วรรณคดีและวรรณกรรม

  • ข้อคิดจากนิทาน วรรณคดี หรือวรรณกรรม

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย: วิชาวิทยาศาสตร์สอบเข้าม.1

 • ฟิสิกส์

  • แรงและพลังงาน
  • เสียง
  • แสง
  • ไฟฟ้า
 • เคมี

  • สมบัติทางกายภาพและสถานะของสสาร
  • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสสาร
  • วัฏจักรน้ำ
 • ชีววิทยา

  • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต (สัตว์, พืช)
  • ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • สารอาหารและระบบย่อยอาหาร
  • ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชดอก
 • ดาราศาสตร์

  • โลกและอวกาศ
  • ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว
  • ปรากฎการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
  • อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย: วิชาสังคมศึกษาสอบเข้าม.1

 • ศาสนา

  • คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
  • การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
  • ศาสดาของศาสนา
  • พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา
 • หน้าที่พลเมือง

  • อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
  • บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
  • อำนาจ หน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สิทธิพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ
  • วัฒนธรรมไทย
  • การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
 • เศรษฐศาสตร์

  • ความหมายของเศรษฐศาสตร์
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
  • ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
  • หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
  • หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
  • หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
  • หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
  • บาทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
 • ประวัติศาสตร์

  • พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในแต่ละยุคสมัย
  • หลักฐานและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  • อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
  • ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์
 • ภูมิศาสตร์

  • ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
  • ภัยพิบัติ
  • ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
  • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย: วิชาภาษาอังกฤษสอบเข้าม.1

 • Short Conversation
 • Vocabulary
 • Grammar & Structure
 • Cloze Test
 • Reading Comprehension
 • Error Identification

น้อง ๆ ที่ต้องการติวสอบเข้าม.1 พี่จ๋อก็ขอฝากเว็บไซต์ MonkeyEveryday ไว้ด้วยนะคร้าบบบ

เพราะเว็บไซต์ของเรามีให้ครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์สุดเข้มข้น ระดับความยากมีตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงความยากระดับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนชั้นนำ

มีให้ครบทุกวิชา ทุกบทที่ใช้สอบ พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด คลังข้อสอบเก่าระดับเทพให้ฝึกทำจนเป็นเซียน รู้ทันข้อสอบที่จะเจอ รวมถึงระบบการจำลองสอบเสมือนจริงหรือ Pre-Test ที่ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ

มีรูปแบบข้อสอบและแนวข้อสอบเหมือนกับข้อสอบจริงทุกประการอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้ว ลุยเล้ยยยย :D

ทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนได้ทุกวิชา ทุกคอร์ส ฟรี 1 วัน สมัครเลย