สรุปคะแนนขั้นต่ำของคณะยอดฮิต! จากการจัดอันดับ TCAS65 MonkeyEveryday
Entrance Guide
profile
พี่เซียนจ๋อ
2022-05-09

  สวัสดีครับ จากการจัดอันดับ TCAS65 ของพี่จ๋อ พี่จ๋อสามารถสรุปคะแนนขั้นต่ำของทุกคณะออกมาได้แล้ว และจะแสดงให้น้อง ๆ ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ ซึ่งน้อง ๆ เข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้เลย

"คะแนนต่ำสุดของทุกคณะ"

โดยจากทุกคณะที่มี พี่จ๋อจะยกตัวอย่าง 3 กลุ่มเด่น ๆ คือ

  1. กลุ่ม กสพท.
  2. กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์
  3. กลุ่ม พาณิชศาสตร์และการบัญชี

  1. กลุ่ม กสพท.
คณะ สาขา คะแนนต่ำสุดที่ติด จำนวนคนที่สมัคร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ 67.78 524
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์ 65.66 1171
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์ 64.62 886
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ แพทยศาสตร์ 64.40 469
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทยศาสตร์ 63.15 568
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 62.61 962
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตร์ 62.15 857
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตร์ 62.04 373
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์ 61.63 823
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตร์ 59.95 1362
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์ 59.27 649
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพทยศาสตร์ 59.24 1026
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศหญิง แพทยศาสตร์ 58.82 492
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แพทยศาสตร์ 58.34 504
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แพทยศาสตร์ 58.23 611
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา แพทยศาสตร์ 57.66 655
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศชาย แพทยศาสตร์ 56.44 437
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบันเอกชน) แพทยศาสตร์ 55.47 260
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (สถาบันเอกชน) แพทยศาสตร์ 53.81 171
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (สถาบันเอกชน) แพทยศาสตร์ 53.67 150
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  (สถาบันเอกชน) แพทยศาสตร์ 51.79 133
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ 62.60 562
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตร์ 61.32 1063
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 59.48 1005
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทยศาสตร์ 59.04 872
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทยศาสตร์ 58.79 878
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทันตแพทยศาสตร์ 58.48 1226
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทันตแพทยศาสตร์ 57.51 652
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตร์ 57.26 1034
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทันตแพทยศาสตร์ 56.28 260
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) การบริบาลทางเภสัชกรรม 56.67 1460
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) เภสัชกรรมอุตสาหการ 55.29 1052
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตร์ 55.10 2446
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 54.45 1492
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) การบริบาลทางเภสัชกรรม 53.47 1785
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชศาสตร์ 52.83 1713
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) เภสัชกรรมอุตสาหการ 52.81 794
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) การบริบาลทางเภสัชกรรม 52.01 475
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) การบริบาลทางเภสัชกรรม 51.19 324
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์ 48.95 550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ 54.84 440
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์ 53.95 1078
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 52.81 794
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัตวแพทยศาสตร์ 52.56 1168
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทยศาสตร์ 52.39 730
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวแพทยศาสตร์ 51.63 643
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัตวแพทยศาสตร์ 51.49 188
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวแพทยศาสตร์ 50.14 168
  1. วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย คณะ สาขา คะแนนต่ำสุดที่ติด จำนวนคนที่สมัคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72.16 489
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 69.27 101
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป 58.30 988
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 52.33 263
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์ 49.17 115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ 48.29 171
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59.00 1342
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 52.33 663
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50.75 173
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49.77 440
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 48.50 568
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมโยธา 48.40 223
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมไฟฟ้า 47.40 168
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 46.13 202
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมอุตสาหการ 45.69 156
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 45.05 727
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน 44.27 208
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 44.07 315
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 44.00 652
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมเครื่องกล 42.16 133
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40.02 492
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมโยธา 39.48 423
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 37.82 269
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ 37.76 185
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 37.58 205
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 37.28 211
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมเครื่องกล 33.91 162
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมอุตสาหการ 33.29 191
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 32.90 165
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 32.17 101
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 29.97 127
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69.75 576
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 66.83 150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 64.35 359
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 63.18 234
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 62.57 307
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 60.27 295
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59.41 156
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ 57.40 142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ 56.22 101
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65.23 1443
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 62.55 417
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 62.09 800
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 61.24 179
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 58.54 808
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 58.10 475
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม 57.55 260
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 57.52 315
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 57.26 115
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56.93 307
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 56.34 568
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 55.42 110
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ 55.26 115
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร 55.22 133
  1. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัย คณะ สาขา คะแนนต่ำสุดที่ติด จำนวนคนที่สมัคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 61.78 1643
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 57.47 1452
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 65.16 498
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 58.43 362
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 61.53 321
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 65.05 269
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 67.74 257
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 61.02 231
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 54.55 200
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระบบสารสนเทศ 58.45 168
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 64.27 115
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 56.78 1489
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โลจิสติกส์ 52.78 1205
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ 51.19 898
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 48.75 686
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การเงิน 48.45 431
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ 47.47 431
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การเงิน 60.80 2716
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 58.65 1959
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การตลาด 70.38 1927
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี 61.19 1194
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี 57.76 744
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 57.21 684
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ 36.98 150
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 47.19 147
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โลจิสติกส์ 43.80 115
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35.55 115
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 56.53 1660
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 52.78 1107
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 58.49 892
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 54.74 544
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 53.25 536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 56.90 417
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี 60.10 257
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 55.10 249
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 53.10 144
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ 52.60 127

 นี่คือคะแนนต่ำสุดของแต่ละคณะที่พี่จ๋อรวบรวมมาได้ครับ ซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าคะแนนในเว็บเนี่ยจะสูงกว่าของจริงเล็กน้อยครับ (และคณะที่มีคนน้อยก็ยิ่งไม่ตรงครับ) เพราะว่า

  1. คนที่กรอกคะแนนมานั้นส่วนใหญ่จะมีคะแนนค่อนข้างสูงครับ ถ้าดูจากสถิติที่พี่จ๋อทำออกมาจะเห็นว่า ในช่วงคะแนนสูง ๆ จำนวนคนที่กรอกคะแนนในเว็บเทียบกับใน ทปอ. นั้น มีค่าใกล้กันมากกว่าในช่วงคะแนนต่ำครับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคะแนนที่พี่จ๋อมีจะสูงกว่าความเป็นจริงอยู่เล็กน้อย distribute

  2. มีบางคนกรอกคะแนนสูงกว่าความเป็นจริงมา เช่น คะแนนช่วง 135-150 จะเห็นได้ชัดครับ

ดังนั้นถ้าคะแนนของน้อง ๆ ต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำของพี่จ๋อไปไม่มาก ก็อย่าพึ่งหมดหวังนะครับ ในการสมัครจริงน้องยังมีโอกาสติดได้อยู่ครับ สู้ ๆ

และสำหรับคนที่ต้องการดูคะแนนของคณะอื่น ๆ ก็เข้าไปที่นี่ได้นะครับ

"คะแนนต่ำสุดของทุกคณะ"

ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาดูได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยเลยครับ

สวัสดีครับ